saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบังจัดวันอนุรักษ์มรดกไทยอย่างยิ่งใหญ่

เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จัด งาน วันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2562 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย

วันนี้ ( 2 เม.ย.) นายวิสิษฎ์พวงเพชร. รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2562 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมายุ 64 พรรษา เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พ.ต.อ.ปรีชา สมสถาน ผกก.สภ.แหลมฉบัง นายปรีชา ธรรมประเสริบ ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง คณะกรรมการและที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง หัวหน้าส่วนราชการ แต่งกายด้วยผ้าไทย ชุดไทยเข้าร่วมงาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย อันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป

ภายในงานจะมีนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาธิตการทำอาหารไทย และขนมพื้นบ้านไทยโบราณ การจำหน่ายขนมไทย อาหารไทย พร้อมกิจกรรมการแสดงศิลปหัตกรรม และการแสดงของนักเรียนอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ