saostar

Banner โฆษณา

เมืองศรีราชาผ่านสภาอนุมัติงบกว่า 41 ล้านบาท ทำถนนสุขุมวิท

เทศบาลเมืองศรีราชาได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมกว่า 41 ล้านบาท ใน 2 โครงการ เพื่อพัฒนาถนนสายสุขุมวิทในพื้นที่เขตรับผิดชอบ

                เทศบาลเมืองศรีราชาจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ประจำปี พ.ศ. 2562  โดยมี  นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง  ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา  เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา  นำโดย  นายธานี  รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าการงาน ผู้นำชุมชน และ ประชาชน  เข้าร่วม  ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา  

โดยวาระการประชุมได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล ในโครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางแยกถนนสุขุมวิท ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล จำนวน 15,098,000 บาท (สิบห้าล้านเก้าหมื่นแปดพันบาท) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้ถนนสัญจร เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนเป็นหลุมบ่อ หมดสภาพการใช้งานอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยจะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่บริเวณแยกวัดวังหิน  แยกอัสสัมชัญศรีราชา  แยกเซนต์ปอลคอนแวนต์  และ  แยกวัดเขาพุทธโคดม  ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาล  พร้อมเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนสุขุมวิท ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองศรีราชา จำนวน 26,655,000 บาท(ยี่สิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพัน บาท) โดยทำการปรับปรุงพื้นผิวจราจร ทำการรื้อพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกเดิม ตั้งแต่บริเวณทางเข้าวัดเขาแตงอ่อนถึงแยกวัดเขาพุทธโคดม ซึ่งก็ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาล ซึ่งการประชุมได้เปิดให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ