saostar

Banner โฆษณา

รพ สมเด็จจัดงานวันพยาบาลสากล เชิดชูบุคคลากรทำความดี


  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล รวมทั้งมอบดล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรดีเด่นในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

วันนี้ ( 13 พ.ค. ) ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เปิดกิจกรรม เนื่องในวันพยาบาลสากล เพื่อเป็นการสดุดี และเชิดชูคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล โดยมี  พิธีเชิดชูเกียรติวิชาชีพพยาบาล พิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัลบุคลากรดีเด่นของฝ่ายการพยาบาล การจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับประวัติ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล และกิจกรรมของฝ่ายการพยาบาล ให้คำปรึกษาตอบปัญหาสุขภาพ จัดบริการประชาชนเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพ และการขอบคุณพยาบาล โดยคณะผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล

สำหรับบุคลากรดีเด่นด้านการพยาบาลใน ปี 2562 มีดังนี้ พยาบาลดีเด่นด้านการบริหาร ได้แก่ นางจรัสลักษณ์ สุวรรณโชติ ผู้ตรวจการพยาบาลอายุรกรรม 1 พยาบาลดีเด่นด้านการบริการ ได้แก่ นางขวัญดาว จ่าพล ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 (อุบัติเหตุและฉุกเฉิน )
พยาบาลดีเด่นด้านการวิชาการ ได้แก่ นางจันทนา ทองศุภโชค ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 (งานทรัพยากรบุคคลและฝ่ายพยาบาล)
ผู้ช่วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาลดีเด่น ได้แก่ นางสาวกนิษฐา ใจกว้าง หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
เจ้าหน้าที่ธุรการดีเด่น ได้แก่ นางสาวทัศวรรณ สอนแพง 
เจ้าหน้าที่ธุรกรรมชั่วคราว ตึก บท.1 ลูกจ้างประจำดีเด่น ได้แก่ นางสุมลทิพย์ มีเวียงจันทร์ ตึก มอ.5
บุคลากรกาชาดไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่ นางภัคศรัตน์ กิติปรัยาพัฒน์ หัวหน้าหอผู้ป่วย อาคารอนุสรณ์ 100 ปีชั้น 3 และนางกัลยาณี สาครตระกูล ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ER
ระดับหน่วยงานกลุ่มลูกจ้างประจำดีเด่น ได้แก่ นางสุมลทิพย์ มีเวียงจันทร์ ตึก มอ.5
ผู้ได้รับโล่อุณาโลมทองคำ ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ระดับ 1-4 ได้แก่ นายพล นันท์ชัย Pn vk8kivo6liIN 100 ปี
และรางวัลเป็นผู้รู้ความชำนาญเฉพาะทาง ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล ได้แก่ APN สุรภา สุขสวัสดิ์ ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ศูนย์ประกันสุขภาพ


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ