saostar

Banner โฆษณา

อบจ ชลบุรี จัดประชาคมท้องถิ่นพื้นที่อำเภอศรีราชา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัด โครงการ ประชาคมท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ  2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วันนี้ ( 13 พ.ค. ) นายวิทยาคุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิด โครงการประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ  2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมเสนอประเด็นปัญหาในท้องถิ่น โดยมี นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัด อบจ.ชลบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในเขตอำเภอศรีราชา และหน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมที่ ศาลาประชาคมหลังเล็ก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เตรียมดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีให้เจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาภาครัฐในด้านต่างๆ จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด ให้มีข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของท้องถิ่นในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดทำประชาคมภายใต้หลักประชารัฐ คือระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

ดังนั้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูล เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สำหรับนำมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ตามขั้นตอนที่ระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดทำโครงการ นี้ขึ้นมาดังกล่าว


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ