saostar

Banner โฆษณา

ราชมงคลตะวันออก จับมือ EN TECH พัฒนาบุคลากรช่างรับ EEC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOU) กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (EN-TECH) เพื่อต่อยอดทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาชีพ ต่อยอดรับการพัฒนา EEC และประเทศไทยยุค 4.0

วันนี้ ( 23 พ.ค.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOU) กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (EN-TECH) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (EN-TECH) ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานให้มีความเข้มแข็ง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้  การร่วมกันพัฒนาบุคลากร การฝึกงานแก่บุคลากร และ โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการต่อยอดด้านการวิจัย โดยจะเกิดประโยชน์ต่อแนวทางการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยความร่วมมือฉบับนี้มีระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ลงนามในข้อตกลงนี้

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ เปิดเผยว่า การร่วมมือในครั้งเป็นการสนองนโยบายภาครัฐ โดยศูนย์ EEC ต้องการให้มีความเชื่อมโยงทางการศึกษาในทุกสถาบัน ในทุกระดับชั้น ซึ่งการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. กับปริญญาตรี ต้องมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งไม้ต่อให้กับภาคอุตสาหกรรม

การร่วมมือในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง เพื่อผลิต พัฒนาบุคลากรแล้วส่งต่อไปให้ EEC ดำเนินการซึ่งผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือภาคอุตสาหกรรม ผู้ปกครอง และนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะมีความมั่นคงในอนาคตมากขึ้น และเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ