saostar

Banner โฆษณา

ซียูอีแอลร่วมกับยูนิไทยฯมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562

 บริษัท ซียูอีแอล จำกัด ร่วมกับ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด จัดพิธี มอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562 จำนวน 11 ทุน เป็นจํานวนเงินกว่า 2 แสนบาท

วันนี้(25 มิ.ย.) นายไพรัตน์ ทิวากรพรรณราย กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทยูนิไทย เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนประจำปี 2552 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 11 ชุมชนโดยกำหนดทุนการศึกษาให้ชุมชนละ 1 ทุน ทุนละ 20, 000 บาท รวม 11 ทุนต่อปี ณ ห้องประชุม 3103 อาคารซียูอีแอล 3 ชั้น 1 บริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดฯ โดยมีคณะผู้บริหารบริษัท ซียูซีแอล จำกัด พร้อมบริษัท ยูนิไทยซิปยาร์ดแอนด์เอน จิเนียริ่ ง จำกัด คณะครูอาจารย์และผู้นำชุมชนมาร่วมในพิธีในครั้งนี้


นายไพรัตน์ ทิวากรพรรณราย กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทยูนิไทย กล่าวว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนกลุ่มบริษัทยูนิไทยตระหนัก ถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษามาโดยตลอดจึงได้ริเริ่มโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนนี้ขึ้นโดยปีนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชนทั้ง 11 ชุมชนโดยรอบบริษัทฯที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ

โดยทางบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าทุนการศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนประสบความสำเร็จในชีวิตและมีอนาคตที่ดีต่อไป

นายไพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า ทางบริษัทฯได้กำหนดหลักเกณฑ์ผู้สมัครขอรับทุนเบื้องต้น คือ ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาตรีมีผลการเรียนละสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2. 70 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผลการศึกษาในเกณฑ์ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ