saostar

Banner โฆษณา

สถาปนาโรงเรียนครบ 61 ปีโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม


     ที่  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายเอกชัย สาโรจน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม คณะครูและนักเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมในพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนครบ 61ปี โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณะครู นักเรียนและ ผู้ที่มาร่วมงาน

     จากนั้นได้ร่วมกันถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2501 และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2506   โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมได้โอนเข้าสังกัดเทศบาลตำบลศรีราชาตามมติคณะรัฐมนตรี ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม  ตั้งแต่บัดนั้นมา และในปีการศึกษา  2551   ได้มีการเปิดสอน 4 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งขณะนี้มีจำนวนนักเรียนที่ศึกษาอยู1300คน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ