saostar

Banner โฆษณา

ไหว้ครูศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จฯ

 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

     ที่  อาคารเกษตร สนิทวงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยรักษาการ
ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชา
 พร้อมคณะผู้บริหารและนิสิตแพทย์ร่วมในพิธีไหว้ครู 

 ซึ่งการไหว้ครูถือว่าเป็นพิธีกรรมที่สำคัญ เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ 
เป็นการแสดงตนว่า ขอเป็นศิษย์ เป็นการเคารพและแสดงความนอบน้อมอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และเป็น ค่านิยมที่ดีงาม  โดยทั่วไปพิธีไหว้ครู จะจัดกันในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันครูด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู 
 
 ด้วยความสำคัญของพิธีดังกล่าว นิสิตแพทย์ชั้นคลินิก  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 จึงกำหนดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นเป็นประจำทุกปี   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
 เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจมีความซาบซึ้งในความหมายและความสำคัญของ  ครู เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตในครั้งนี้


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ