saostar

Banner โฆษณา

ศูนย์เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต อบรมเชิงปฏิบัติการให้นักเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

 ศูนย์เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ให้นักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เพื่อให้เยาวชนก้าวไปสู่พลเมืองที่มีคุณภาพ มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                วันนี้ ( 28 มิ.ย. ) นางสิริมา จิรกิจธนา ปลัดอำเภอศรีราชา ผู้แทนนายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ให้นักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เพื่อให้เยาวชนก้าวไปสู่พลเมืองที่มีคุณภาพ มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี บาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา พ.ต.อ.จักรพันธุ์ กิตติสิริพรกุล ผกก.สภ.ศรีราชา ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา นายสุรพัศโยธิน บูรณานนท์ เลขานุการคณะกรรมการนโยบายศูนย์เยาวชน ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต และ ตัวแทนหน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมที่บริเวณชั้น 4 อาคารสรรพปัญญา โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา

                นายสุรพัศโยธิน บูรณานนท์ เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้เริ่มตั้งแต่ปี 2555 แล้วโดยนายประชา เตรัตน์ อดีตปลัดกระทรางมหาดไทย จัดขึ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายในการพิทักษ์สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต และได้กำหนดแผนปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ได้สถานศึกษานำร่องจังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนก้าวสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพเป็นกำลังหลักสำคัญของชาติบ้านเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบตลอดจนการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบรวมทั้งการคุ้มครองศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในงานในครั้งนี้นั้นเป็นการลงพื้นที่ขยายผลการสถานศึกษา ระยะที่ 2 รุ่นที่ 15 โดยได้มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยคณะครูอาจารย์และเยาวชนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ 5 และปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 720 คนและได้ความอนุเคราะห์จากวิทยากรจาก สำนักงานป.ป.ช.  สำนักงานป.ป.ท.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน มาเข้าร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ ในกิจกรรมครั้งนี้
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ