saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชาจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

อำเภอศรีราชาจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้วิสัยทัศน์สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นภัยจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกัน 
              
  ที่ ด้านหน้าอาคาร ศรีราชาประชาคม นายนิติ   วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธาน เปิดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ด้วยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทย ในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก ได้ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดอย่างจริงจัง โดยรัฐบาล กำหนดให้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระเร่งด่วน ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันภายใต้วิสัยทัศน์ สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นจากยาเสพติด ด้วยภูมิคุ้มกัน ปัจจุบัน ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ การแก้ปัญหายาเสพติด จะสำเร็จเป็นรูปประธรรมได้นั้นจำเป็นต้องได้รับ ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคม ในการหยุดยั้ง ปัญหายาเสพติดไม่ให้ขยายตัวออกไป โดยภายหลังพิธีเปิด ประธานในพิธี ได้นำ กล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้าน ยาเสพติด ภายใต้ คําขวัญ มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด จากนั้น นายอำเภอศรีราชา ประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมรวมพลคน To Be Number One โดยมี ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียน ภาครัฐ และเอกชน ในเขตอำเภอศรีราชา กว่า 2 พันคน ร่วม เต้นประกอบเพลง เป็นที่หนึ่งไม่พึ่งยา พร้อมภายในงาน ยังมีการ ออกบูธ ของชมรม To Be Number One ของแต่ละโรงเรียน ในเขตอำเภอศรีราชา อีกด้วย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ