saostar

Banner โฆษณา

ยูนิไทยสอนทักษะวิชาชีพช่างให้นักเรียนวัดแหลมฉบัง

 บ.ยูนิไทยฯ จัดโครงการ สอนทักษะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าอีเลคโทรนิค และช่างเชื่อมโลหะ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 9ปูพื้นฐานและส่งเสริมความรู้ขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อสายอาชีพในสาขาดังกล่าว ได้ในอนาคต

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด โดย นายสมชัย เปลี่ยนใจสุข ผู้จัดการอาวุโส แผนกรับรองคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "สอนทักษะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าอีเลคโทรนิค และช่างเชื่อมโลหะ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 9" โรงเรียนวัดแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวีรภัทร สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบัง คณะผู้บริหารบริษัทฯ คณะกรรมการชุมชนบ้านแหลมฉบัง เข้าร่วมในพิธี

บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการสอนทักษะวิชาชีพช่างฯ ตามความประสงค์ของทางโรงเรียนวัดแหลมฉบัง ซึ่งต้องการขยายโอกาสให้กับนักเรียนมีความรู้ด้านทักษะวิชาชีพในหลักสูตรช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าและอีเลคโทรนิค และหลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในการตัดสินใจศึกษาต่อในสายสามัญ หรือสายอาชีพได้ต่อไป โดยโครงการดังกล่าวยังคงเป้าหมายหลัก ในการให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถใช้ทักษะในงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ งานช่างไฟฟ้าและอีเลคโทรนิค ช่างเชื่อมโลหะในระดับพื้นฐาน ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทุกชั่วโมงการเรียนการสอน ในการสวมใส่อุปกรณ์การทำงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักถึงเรื่องการทำงานอย่างปลอดภัย มีความใส่ใจ มีความเข้าใจ และรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ และเป็นปูพื้นฐานและส่งเสริมความรู้ขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อสายอาชีพในสาขาดังกล่าว ได้ในอนาคต 

ซึ่งการดำเนินโครงการสอนทักษะวิชาชีพช่างฯ จากรุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 8 มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านการอบรมแล้วทั้งสิ้น รวม 534 คน ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุน โครงการสอนทักษะวิชาชีพช่างอย่างต่อเนื่อง เป็นรุ่นที่ 9 ในปีการศึกษา 2562 นี้ มีจำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรช่างเครื่องยนต์ จำนวน 28 คน หลักสูตรช่างไฟฟ้าอิเลคโทรนิคจำนวน 26 คน และหลักสูตรช่างเชื่อมโลหะจำนวน 10 คน รวม 64 คน ซึ่งทีมครูอาสาของบริษัทได้ประสานความร่วมมือและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียนในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เหมาะสม เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติได้จริง ตามศักยภาพของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะได้ยังประโยชน์สูงสุดให้ แก่นักเรียนต่อไป

โครงการดังกล่าว จะเป็นโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือจากคณะอาจารย์ของทางโรงเรียนและทีมอาสาสมัครจากทางบริษัทฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น ที่จะเป็นกำลังหลักของชาติให้สามารถประกอบอาชีพ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตต่อไป
ในการนี้ ทีมครูอาสาในแต่ละสาขาวิชา ได้มีการชี้แจงถึงรายละเอียดหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าอิเล็คโทรนิค และช่างเชื่อมโลหะ อีกด้วย เพื่อทำความเข้าใจให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อมูลการเรียนการสอนในรุ่นที่ 9 ต่อไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ