saostar

Banner โฆษณา

รพ.สมเด็จฯ จัดกิจกรรม Happy Body ในหัวข้อบุคลิกภาพกับการทำงานยุค 4.0

 คณะทำงานสร้างสุขในบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาจัดกิจกรรม Happy Body ในหัวข้อบุคลิกภาพกับการทำงานยุค 4.0

    ที่  ห้องประชุมสุทัศน์แอนนาอาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ  ศรีราชา คณะทำงานสร้างสุขในบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร กิจกรรมสร้างสุขบุคลากรปีงบประมาณ 2562 ได้จัดกิจกรรม Happy Body ภายใต้หัวข้อเรื่องบุคลิกภาพกับการทำงานยุค 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์มีบุคลิกภาพที่ดีส่งเสริมต่อการทำงานและเพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยด้านบริการมีความจำเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายด้านเช่นความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพในการทำงานก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกคนควรตระหนักซึ่งบุคลิกภาพที่ดีย่อมเป็นเสมือนภาพลักษณ์ภายนอกที่สำคัญ ถือเป็นหน้าตา และกระจกส่องภาพพจน์ของตนเอง ที่มีต่อสายตาผู้อื่น โดยมีนางสาววีณา  ทองแถม โค้ช บุคลิกภาพมือหนึ่งของเมืองไทย 1  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โดยมีบุคลากรทางการพยาบาล จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ