saostar

Banner โฆษณา

นักศึกษาจิตอาสาราชมงคลตะวันออกทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

 กลุ่มผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ร่วมกันทำความดีด้วยการเก็บขยะทำความสะอาดภายในและพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

                วันนี้ ( 27 ก.ค. ) อาจารย์ศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

                โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้แบ่งนักศึกษาจิตอาสาออกเป็นคณะ แล้วเริ่มทำความสะอาดตั้งแต่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย ภายในอาคารเรียน ลานเอนกประสงค์ต่าง ๆ รวมทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย โดยรอบชุมชน รวมทั้งยังจัดเจ้าหน้าที่ไปตัดตกแต่งต้นไม้ที่อยู่ริมถนนสายอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลเหมือง ที่เลื้อยไปพันกับสายไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งอสจทำให้เกิดอันตรายกับประชาชนและนักศึกษาได้

                สำหรับโครงการจิตอาสา  เป็นกิจกรรมที่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ โดยพระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริด้านต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น ด้วยความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ