saostar

Banner โฆษณา

อาชีวศึกษาศรีราชาเปิดโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาเปิดโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2562เพื่อให้ความรู้และเป็นการรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปฏิบัติตามนโยบายแห่งชาติด้านการขับเคลื่อนไป สู่ชุมชนและสังคมปลอดบุหรี่

ที่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา นางพัชนี สุกใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเป็นการรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปฏิบัติตามนโยบายแห่งชาติด้านการขับเคลื่อนไป สู่ชุมชนและสังคมปลอดบุหรี่ อันตรายของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่จะก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยในระยะยาวโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่กำลังเจริญเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ

ถึงแม้ว่าบุหรี่จะเป็นสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมายก็ตาม แต่การสูบบุหรี่โดยได้รับควันบุหรี่เป็นประจำ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคต่างๆถึง 36 ชนิดอาทิโรคมะเร็งโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ จากข้อมูลสถิติสำนักงานแห่งชาติ พบว่าการเจ็บป่วยจากผู้สูบบุหรี่เป็นภาวะโลกอันดับที่ 2 ของคนไทย และเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรจากการสูดหายใจเอาควันบุหรี่เข้าไป โดยโครงการ ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาสภากาชาดไทย มาร่วมบรรยายให้ความรู้ ถึงพิษภัยของบุหรี่ พร้อมกรอกแบบสอบถาม แจกสติ๊กเกอร์ ไม่สูบบุหรี่ให้นำกลับไปติดที่บ้าน และสถานศึกษาให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ