saostar

Banner โฆษณา

อบต บางพระ เพิ่มต้นกล้าให้ขุนเขาเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน


โครงการเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ชาวหมู่ ที่ 4 ตำบลบางพระ เปิดโครงการเพิ่มต้นกล้าให้ขุนเขาเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

ที่  บริเวณ วัดพรหมมาวาส หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มต้นกล้าให้กับขุนเขา  โดยร่วมกับ เครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดชลบุรี โรงเรียนวัดเขาฉลาก สถานีตำรวจภูธรศรีราชา และชาวชุมชนหมู่ที่ 4 บางพระจัดขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างผืนป่าใหม่และปลูกซ่อมผืนป่าเดิมที่ถูกทำลาย ทั้งป่าต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งการปลูกเพิ่มและปลูกซ่อมพื้นที่ป่า ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
 เพื่อรณรงค์และดำเนินการปลูกป่าในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน ริมถนน ที่เสี่ยงภัยและอื่นๆโดยจัดรูปแบบการปลูกให้เกิดคุณค่าและบูรณาการให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่า เพื่อสร้างมูลค่าต้นไม้ที่ปลูกให้เป็นทรัพย์ หรือการออมทรัพย์ ใช้แก้ปัญหาความยากจนและป้องกันหรือลดการบุกรุกทำลายผืนป่าธรรมชาติ  เพื่อเพิ่มที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ป่า กิจกรรมครั้งนี้ชาวหมู่บ้านต่างร่วมใจ เดินขึ้นไปบนยอดเขาฉลากเพื่อนำต้นไม้ นานาพันธุ์ขึ้นไปปลูก บนยอดเขา เพื้อสร้างพื้นที่สีเขียว ด้วยความเต็มใจ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ