saostar

Banner โฆษณา

พุทธศาสนิกชนชาวไทยในอำเภอศรีราชาพาครอบครัวร่วมกิจกรรมเวียนเทียน

พุทธศาสนิกชนชาวไทยในอำเภอศรีราชาพาครอบครัวร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันแน่นวัดวังหิน และอีกหลายวัดในพื้นที่อำเภอศรีราชา

ที่ วัดวังหิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พุทธศาสนิกชนชาวศรีราชาทั้งใกล้และไกลต่างพร้อมใจกันพาครอบครัว ลูกหลานมาร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว และระลึกนึกถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีความ เพียรนำมาซึ่งการตรัสรู้ของพระองค์ ให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมคำสั่งของพระองค์มาปฏิบัติใช้จนถึงทุกวันนี้  และยังเป็นการปลูกจิตสำนึก และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนชาวไทย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติให้วิวัฒนายั่งยืนสืบต่อไป

โดยในครั้งนี้ได้พบว่ามีบรรดาหนุ่มสาววัยรุ่นได้ออกมาร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนากันมากขึ้น จากการสอบถามทราบว่า เห็นพ่อแม่ออกมาทำบุญเวียนเทียน ก็เลยอยากมาทำบุญบ้าง เมื่อเวียนเทียนเสร็จแล้วก็รู้สึกดี ซึ่งในโอกาสต่อไปจะออกมาร่วมกิจกรรมทางศาสนาอีกแน่นอนข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ