saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชา พัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง ถวายเป็นพระราชกุศล

เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร ได้แก่ นายปรีชา เรืองอร่าม นายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ชาวขุมชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมแรงร่วมใจกันทำกันพัฒนาทำความสะอาดเมืองศรีราชาให้มีความสะอาดน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ซึ่งได้มีการแจกจ่ายอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไปร่วมทำความสะอาดบริเวณ สถานที่ราชการ  ชุมชนทุกชุมชน และโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาล  เพื่อพัฒนาทำความสะอาดภายในเขตเทศบาลให้มีภูมิทัศน์สะอาดตาและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพร้อมเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ