saostar

Banner โฆษณา

นิคมแหลมฉบัง จัดแหลมฉบังรวมใจ รักน้ำ รักษ์ป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการแหลมฉบังรวมใจ รักน้ำ รักษ์ป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันนี้ ( 23 ก.ค.)  นายมานิต  อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการแหลมฉบังรวมใจ รักน้ำ รักษ์ป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ประจำปี 2562 โดยมี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี และมีตัวแทนจากผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเข้าร่วม ณ โครงการศึกษาป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง

                โครงการแหลมฉบังร่วมใจ รักษ์น้ำ รักษ์ป่าชายเลน โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้ง หอย ปู ปลา) อันมี ปลาตีน 100 ตัว ปูก้ามดาบ 200 ตัว ปูแสม 200 ตัว ปูทะเล ตัวเล็ก 4 กิโล ปลากะพง 2-3 นิ้วถุงละ 5 ตัว 100 ถุง แมงดาทะเล 100 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ และร่วมกันปลูกต้นโกงกาง  เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลน  และเป็นการลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

                  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นหน่วยงานภาคส่วนอุตสาหกรรม ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และประกาศนโยบายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  รวมทั้งกำหนดเป้าหมายการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ยั่งยืน  มีความสมดุลในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการดูแลเอาใจใส่ต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน  รวมถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ