saostar

Banner โฆษณา

ทต บางพระ MOU ราชมงคลตะวันออกเมืองปลอดภัย 6 มิติดิจิทัล

 เทศบาลตำบลบางพระ ทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการโครงการต้นแบบ เมืองปลอดภัย 6 มิติดิจิทัล กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

                ที่  ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการต้นแบบ เมืองปลอดภัย 6 มิติดิจิทัลประจำปี 2562 ระหว่างเทศบาลตำบลบางพระ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมี นายสมเจตน์   เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปสิริ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกร่วมลงนาม ความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งทั้งสองฝ่าย มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการดำเนินงานแบบบูรณาการภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองปลอดภัยเมืองน่าอยู่  เมืองทันสมัย  เมืองอัจฉริยะ ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืน

โดยมีที่มาจาก การที่ทั้ง 2 หน่วยงาน ต่างตระหนักถึง ปัญหาความปลอดภัย ของเมืองไม่ว่าจะเป็น ไฟไหม้ น้ำท่วม ลมพายุดินโคลนถล่ม ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยด้านอาหารน้ำดื่ม ปัญหาน้ำเสียมลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง ปัญหาความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งทางเทศบาลยังไม่สามารถอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตามเจตนารมณ์ร่วมกัน ปรากฏผลบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทางเทศบาลตำบลบางพระและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจึงได้จัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจการด้านเมืองปลอดภัยซึ่งกันและกัน ในการจัดทำโครงการต้นแบบ เมืองปลอดภัย 6 มิติดิจิทัลประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยมิติด้านอาคารด้านอาหารด้านชีวิตและทรัพย์สินด้านสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณภัยและด้านคมนาคมข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ