saostar

Banner โฆษณา

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ MOUดาราสมุทร เขียนโปรแกรมโดรนแห่งแรก

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำพิธีเซ็น MOU หลักสูตรการเรียนรู้ STEAM DRONE  & COADING กับโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เป็นแห่งแรก เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ รองรับการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต

วันนี้ ( 6 ก.ค ) ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำพิธีเซ็น MOU หลักสูตรการเรียนรู้ STEAM DRONE  & COADING กับโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ โดยมี ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวนิตยารัตน์ คชเสนา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตร โรงเรียนดาราสมุทร ร่วมลงนามในครั้ง โดยมี นางโสพิศ ฮวดวงษา ผู้ประสานงาน  โรงเรียนดาราสมุทร และนางนุศรา โรจน์พานิชกิจ อาจารย์โรงเรียนดาราสมุทร ร่วมเป็นพยาน ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

                สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้  โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา จะนำหลักสูตร STEAM DRONE & CODING ซึ่งเป็นหลักสูตรการเขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นชุดของคำสั่งผ่านการดำเนินเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ มีเงื่อนไขและเหตุผลที่ชัดเจน เพื่อสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งที่ต้องการได้ โดยนำการเขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สั่งการบังคับให้โดรน Tello EDU เคลื่อนที่ในสถานการณ์จำลองต่างๆ ที่อิงมาจากโลกความเป็นจริงโดยมีการเชื่อมโยงเข้ากับองค์ความรู้ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ บรรจุเข้าหลักสูตรให้นักเรียนในระดับมัธยมในโรงเรียนได้เรียนรู้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

โครงการนี้นักเรียนจะสามารถคิด วิเคราะห์ และนำประโยชน์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ด้านต่างๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดองค์ความรู้สู่การเป็นนักนวัตกรการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศ แก่ประเทศชาติ  ให้มีการพัฒนา Softskill การทำงานเป็นทีม คิดอย่างเป็นระบบ อดทน เพียรพยายาม และมีจินตนาการ เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมต่อการเป็นผู้นำ เติบโตเป็นนักนวัตกร ต่อยอดพัฒนาประเทศ ทันต่อโลกที่ก้าวไกลขึ้นทุกวินาทีในศตวรรษที่ 21ต่อไป


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ