saostar

Banner โฆษณา

TO BE NUMBER ONE ราชมงคลตะวันออกคว้าถ้วยชนะเลิศ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดงาน ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE  ที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  
วันนี้ (27 ก.ค. ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดงานเกียรติภูมิแห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE  ที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   โดยมีรองศาสตราจาย์ ดร.ฤกษ์ชัย   ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี  อาจารย์ศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี และ นางสาวน้ำฝน  หอมแพงไว้ กรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบิน ร่วมกันกล่าวพูดคุย และแสดงความยินดี กับความสำเร็จที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีกิจกรรมการดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา   สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานชมรม อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยปัจจุบัน ได้รับคัดเลือกเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ของจังหวัดชลบุรี นักศึกษาสมาชิกของชมรม   TO BE NUMBER ONE จึงมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาตนเอง    สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันภัย ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในหมู่นักศึกษา และชุมชน ตามแนวทาง ปรับทุกข์  สร้างสุข  แก้ปัญหา  พัฒนา EQ”   ซึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ยินดีที่จะให้การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เช่นนี้ตลอดไป ตามคำขวัญของโครงการ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ