saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลสมเด็จฯ เชิดชูเกียรติแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานมากกว่า 6 เดือน

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแม่ที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานมากกว่า 6 เดือน

ที่ ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายแพทย์สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาเป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ นำกล่าวคำถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษา จากนั้น ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแม่ที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานมากกว่า 6 เดือนจำนวน 5 คนและมีการบรรยายเรื่องการออกกำลังกายในวัยทองและผู้สูงอายุโดยนายธวัชชัย พลอยแดง นักนันทนาการ 4 ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาดไทย ที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีการจัดกิจกรรมวันแม่อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สตรีทุกคนเห็นความสำคัญในการดูแลตนเองในวัยทองอย่างมีคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ สตรีอายุ 40 ปี ขึ้นไป และผู้ที่สนใจ

ฝ่ายสูติ-นรีเวชกรรม ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของสตรี อย่างต่อเนื่ิอง
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ