saostar

Banner โฆษณา

ดาราสมุทร ศรีราชา จัดการแข่งขันกีฬาสิริดาราเกมส์

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จัดการแข่งขันกีฬาสิริดาราเกมส์ ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองทั้งครบด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจสังคมและสติปัญญา สอดคล้องกับอัตลักษณ์โรงเรียนดาราสมุทร ที่ว่า “รัก เมตตา รับใช้ ซื่อสัตย์ พอเพียง” 

วันนี้ ( 28 ส.ค. ) บาทหลวงยอด เสนารักษ์  อุปสังฆราช สังฆมณฑลจันทบุรี ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสิริดาราเกมส์ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองทั้งครบด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจสังคมและสติปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนดาราสมุทร ที่ว่า รัก เมตตา รับใช้ ซื่อสัตย์ พอเพียง  เพื่อให้นักเรียนรู้จักกฎกติกามารยาทมีไหวพริบปฏิภาณเกิดความรักใคร่ความสามัคคีเป็นคนที่มีคุณภาพของครอบครัวสังคมและประเทศชาติ โดยมี บาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ที่สนามกีฬาโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

สำหรับโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชาจัดการแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้มีการแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักกีฬาได้ร่วมจัดขบวนพาเหรดและขบวนนักกีฬาเดินเข้าสู่สนาม นำโดยขบวนวงโยธวาทิตของโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ธงชาติ ธงโรงเรียน ธงสี และขบวนนักกีฬาทั้ง 6 สี ได้แก่ สีฟ้า  สีชมพู  สีเหลือง  สีม่วง  สีแดงและสีเขียวในวันนี้มีรายการแข่งขันทั้งหมดรวม 21 รายการและมีรายการพิเศษคือ วิ่งผลัดครอบครัวสามัคคี ประกอบด้วยคุณพ่อคุณแม่ลูกและครูประจำสีร่วมแข่งขันเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ