saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบังชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพทำนาให้ยั่งยืน

นครแหลมฉบังจัดโครงการวันสาธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพทำนาให้ยั่งยืน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้ขั้นตอนวิธีการในการปลูกข้าว ทำให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของชาวนา โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี

วันนี้ ( 8 ส.ค. ) นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จัดโครงการวันสาธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพทำนาให้ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมการทำนาในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ปลูกฝังทัศนคติ วิธีการ และวัฒนธรรมเกี่ยวกับการทำนาให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง และเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและธำรงรักษาวิถีชาวนาต่อไปในอนาคต  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังซึ่งมีลักษณะเป็นเขตเมืองที่ห่างไกลจากวิถีชีวิตและสังคมชาวนาได้รับรู้ขั้นตอนวิธีการในการปลูกข้าว ทำให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของชาวนา และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการปลูกข้าวของไทย พร้อมทั้งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงให้รู้คุรค่าของข้าวในแต่ละเม็ด

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ