saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลตำบลบางพระให้ความรู้ เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง

เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้สามารถดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรค และสามารถ ให้คำแนะนำ กับคนในชุมชน ได้อย่างถูกต้อง

     ที่  ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายจงรัก สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 โดยทางเทศบาล ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ภายในเขตเทศบาล ต้องการให้ผู้สูงอายุ ได้มีคุณภาพชีวิต ที่ดี มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆ ที่จะพบได้มาก ในผู้สูงอายุโดยในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง โรคหลอดเลือดในสมอง และแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีนางสาวสุพรรณี  ใจดีหัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ อายุรวัฒน์ โรงพยาบาลกรุงเทพ มาเป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้มีความรู้เกี่ยวกับโรค หลอดเลือดสมอง สามารถ ดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรค และสามารถ ให้คำแนะนำ หรือบอกต่อ กับคนในชุมชน ในการดูแล สุขภาพ ให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว และรู้วิธี ดูแล ผู้ที่เป็น โรคหลอดเลือดสมอง ได้อย่างถูกต้อง


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ