saostar

Banner โฆษณา

บ้านศรีมหาราชา จัดการแข่งขันกีฬาผู้ปกครองสัมพันธ์วันกีฬามหาสนุก

 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดการแข่งขันกีฬาผู้ปกครองสัมพันธ์วันกีฬามหาสนุก  ของสายชั้นอนุบาลประจำปีการศึกษา 2562

ที่  ด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ได้มีริ้วขบวนการแข่งขันกีฬาผู้ปกครองสัมพันธ์วันกีฬามหาสนุก  ของสายชั้นอนุบาลประจำปีการศึกษา 2562 อย่างสวยงาม เพื่อเดินเข้าสู่สนามโรงเรียนโดยมีนักเรียนและผู้ปกครองสายชั้นอนุบาลกว่า 300 คนแบ่งเป็น 5 สี ได้แก่ สีชมพู สีแดง สีเหลืองสีน้ำเงิน และสีเขียว จากนั้น นายจิร  จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาผู้ปกครองสัมพันธ์วันกีฬามหาสนุก   ของสายชั้นอนุบาลประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิญผู้ปกครองนักเรียน และคณะครู และผู้บริหารของโรงเรียนมาร่วมทำกิจกรรมโดยการเล่นกีฬา พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้สนับสนุนให้นักเรียนได้รู้จักการออกกำลังกายให้มากขึ้น และสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ตรง

     นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัย กล้าคิด กล้าแสดงออกมากขึ้นโดยการแข่งขันกีฬาผู้ปกครองสัมพันธ์วันกีฬามหาสนุกครั้งนี้ ได้มีการการแข่งขันกีฬาในหลายหลากประเภทโดยจะให้ผู้ปกครองของเด็กได้มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาในครั้งนี้อีกด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ