saostar

Banner โฆษณา

วิ่งการกุศลดาราสมุทร มินิมาราธอน Running To Remember ครั้งที่ 2

นักวิ่งกว่าสองพันคนวิ่งฝ่าสายฝน ในกิจกรรม วิ่งการกุศลดาราสมุทร มินิมาราธอน Running To Remember ครั้งที่ 2 เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา

ที่บริเวณอาคารสรรพปัญญา โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  บาทหลวงอนุสรณ์  พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา เป็นประธานให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่งในกิจกรรม วิ่งการกุศลดาราสมุทร มินิมาราธอน Running To Remember ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา นายบุญส่ง พันเสือ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา นายแพทย์ภราดร กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี และนักกีฬากว่าสองพันคนเข้าร่วมงาน

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน ซึ่งในแต่ละปีโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาทและการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะได้รายได้สนับสนุนทุนการศึกษาแล้วสิ่งอื่นที่ได้รับคือความสุขทางกายมีสุขภาพที่แข็งแรงและคุณค่าทางจิตใจซึ่งทุกคนในที่นี้มีความตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งของผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่าและชุมชน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนนักเรียน ครูและ ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

 จากนั้นประธานจึงได้ปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตรและประเภท Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตรโดยมีนักวิ่งอาชีพ ผู้ปกครองนักเรียนครูและศิษย์เก่าเข้าร่วมการวิ่งในครั้งนี้ ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาในช่วงเวลาปล่อยตัวข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ