saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบัง​ ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน กว่า 1 ล้านบาท

ท่าเรือแหลมฉบัง จัด โครงการ “ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน กว่า 1 ล้านบาท
จัดมอบเงินสนับสนุนโครงการห้องสมุด และโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีให้กับนักเรียนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน

วันนี้ ( 18 ก.ย.) ร.ต.อ. ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานมอบเงินสนับสนุน ค่าหนังสือ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ชั้นวางหนังสือและปรับปรุงห้องสมุด ตามโครงการห้องสมุด “ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน” พร้อมด้วยนายสุขุม อินแดง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และผู้นำชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมงานต.อ. ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบังได้จัดทำโครงการ ห้องสมุด “ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน” ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน โดยได้มอบเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าว จำนวน 1,000,000 บาท
พร้อมทั้งโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีให้กับนักเรียนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยปีงบประมาณนี้มีโรงเรียนที่ส่งเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย และ โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง รวมเป็นเงินทั้งสิน 272,587 บาท รวมทั้งสองโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 1, 272,587 บาท
โดยทั้งสองโครงการนี้ เป็นโครงการด้านความรับ รับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งได้กำหนดในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยท่าเรือแหลมฉบังได้เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ซึ่งจะเติบโต เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต แต่ปัจจุบัน ยังมีเยาชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนหนังสือ สื่อการเรียนการสอน ที่จำเป็นสำหรับเยาวชน ได้ใช้การศึกษาความรู้
ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุน ให้เยาวชน มีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้รอบรู้ ก้าวทันโลกภายนอก สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัยจากสังคมร้าย และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นผู้นำในอนาคต พร้อมทั้งได้สนับสนุนและส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ให้กับเยาวชนได้มีสุขภาพจิตที่และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ