saostar

Banner โฆษณา

วันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลครบ 117ปีโรงพยาบาลสมเด็จฯ

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดพิธีตักบาตรและถวายพานพุ่มเนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลครบ 117ปี

    ที่ ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์พระพันวัสสา นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  นายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา  นางปัทมา  วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา  นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 118 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ครบ 117 ปี  โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาล คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน

                 จากนั้น นายแผน วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวีณศรีราชา นายนิติ  วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา พร้อมหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล

                 ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2445 ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ก่อสร้างขึ้นด้วยพระประสงค์จะให้เป็นสถานรักษาพยาบาลแก่ประชาชนยามเจ็บไข้ได้ป่วย โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น วรรณะ หรือความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ