saostar

Banner โฆษณา

สภาบางพระอนุมัติงบกว่า 29 ล้านบาท สร้างตลาดน้ำห้วยสุครีพ

สภาเทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี มีมติอนุมัติ งบประมาณกว่า 29 ล้านบาท สนับสนุนโครงการตลาดน้ำห้วยสุครีพ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลบางพระ ซึ่งจะสร้าง รายได้ ให้กับชุมชน ต่อไป

     ที่  ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายสุรพล   ชลคุณากร ประธานสภา เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพระสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยในที่ประชุม  นายสมเจตน์   เกตุวัตถา   นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ ได้เสนอญัตติ ต่อสภาเพื่อขออนุมัติ กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันจำนวน 4 โครงการงบประมาณปี 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 29 ล้านห้าแสนบาท แต่มีความจำเป็นต้องกันเงินเนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ภายในปีงบประมาณ 2562 แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยสุครีพบริเวณถนนเทศบาล 1 เป็นเงิน 7 ล้านบาท โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณห้วยสุครีพเป็นเงิน 5 ล้านบาท โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบไฟส่องสว่าง เป็นเงิน 12 ล้านบาท และโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ ลานอเนกประสงค์ถนนห้วยสุครีพจำนวน 2 จุด เป็นเงิน 5 ล้านห้าแสนบาทรวม 4 รายการ รวม29 ล้านห้าแสนบาทถ้วน ซึ่งทั้ง 4 โครงการเป็นการสนับสนุนโครงการ จัดสร้าง ตลาดน้ำห้วยสุครีพเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลบางพระ ซึ่งจะสร้าง รายได้ ให้กับชุมชน ต่อไปและเพื่อเป็นการปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยจึงขอเสนอญัตติขอกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 4 รายการเป็นจำนวนเงิน 29 ล้านห้าแสนบาทต่อสภาเทศบาลตำบลบางพระเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยทางสภา ก็มีมติเห็นชอบในโครงการดังกล่าว


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ