saostar

Banner โฆษณา

จังหวัดชลบุรีจัดโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

จังหวัดชลบุรีจัดโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมย่อยที่ 2 ฝึกอบรมด้านความมั่นคงรุ่นที่ 5

                วันนี้ ( 18 ก.ย. ) นายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้เป็นประธานเปิดโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย   รอดงาม  ปลัดจังหวัดชลบุรีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,100 คน ที่  อาคารศรีราชาประชาคมอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยปัจจุบันภัยคุกคามต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติมีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่   ความมั่นคงของชาติยังเป็นรากฐานของการดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกบริบททั้งทางเศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนภายในรัฐ  ซึ่งความมั่นคงของรัฐ มีโอกาสต้องครอบคลุมในทุกมิติสอดคล้องและเท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ที่จะให้พื้นที่บังเกิดความมั่นคงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะการ ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้น  ในการป้องกันและการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรับมือต่อภัยความมั่นคงดังกล่าวตลอดจนให้ประชาชนในพื้นที่และอาสาสมัครในด้านต่างๆมีความรู้ความเข้าใจ ต่อภัยความมั่นคงในสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงโดยให้ความสำคัญในการรักษาและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติและส่งเสริมความมั่นคงทางการป้องกันผลกระทบหรือลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆจังหวัดชลบุรีโดยกลุ่มงานความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกลุ่มอาสาสมัครในด้านต่างๆโดยในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมรุ่นที่ 5 โดยมีผู้เข้าร่วม อบรมทั้งสิ้นจำนวน 1100 คนข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ