saostar

Banner โฆษณา

ดาราสมุทร ศรีราชา มอบประกาศเกียรติคุณให้เยาวชนและครูผู้ทรงคุณค่า

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชาร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูจัดงาน วันเยาวชนและครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นเกียรติและมอบให้เป็นขวัญกำลังใจ กับครู และนักเรียนที่ทำงานและศึกษาในปีนี้

วันนี้ ( 20 ก.ย. ) บาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดาราสมุทร และอุปสังฆมณฑลจันทนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเยาวชน และครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นเกียรติและมอบให้เป็นขวัญกำลังใจ กับครู และนักเรียนที่ทำงานและศึกษาในปีนี้ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยมี นายสมชาย พันนุช นายกสมาคมครู และผู้ปกครองโรงเรียนดาราสมุทร พร้อมคณะผู้บริหารและ ดร. เกษดา สุทธิอัมพร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกันมอบประกาศนียบัตร ที่ศาลารวมใจ ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

กิจกรรมในครั้งนี้สมาคมผู้ปกครองและครู  ร่วมกับโรงเรียนดาราสมุทร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณสำหรับนักเรียน และครูที่สร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน เพื่อเป็นคนดีของครอบครัว โรงเรียน และสังคมต่อไป ซึ่งในปีนี้ มีครูและนักเรียนจากทุกแขนงทั่งด้านวิชาการ และกีฬา เข้ารับรางวัลจำนวน 707 คน แบ่งเป็นครูผู้ทรงคุณค่า 137 คน นักเรียน 570 คน ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ