saostar

Banner โฆษณา

ผู้สูงอายุรับปริญญาชีวิต หลังจบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุไร่หนึ่ง

อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาในปี 2562 ของโรงเรียนผู้สูงอายุไร่หนึ่ง โดยพบว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมมีอายุมากที่สุดถึง 94 ปี

วันนี้ ( 25 ก.ย. ) นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี พร้อมด้วย นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จัดให้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา ในปี พ.ศ. 2562  โดยมี สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วย นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ศาลาประชาคมชุมชนบ้านไร่หนึ่งตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

ทั้งนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง ได้จัดตั้งขึ้นร่วมกับ ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง และหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการพันธกิจหลักระหว่างการจัดบริการวิชาการทางสังคม การเรียนการสอน และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเล็งเห็นว่าผู้สูงอายุได้เคยทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมากมาย  และผ่านประสบการณ์มาหลากหลาย เมื่อถึงช่วงพักผ่อนผู้สูงอายุจึงควรได้รับรางวัลในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี การให้การศึกษาตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน สำหรับผู้สูงอายุที่เข้ารับประกาศนียบัตรที่มีอายุมากที่สุดในปีการศึกษานี้คือ นางอุไล  ณ กลองดี ที่มีอายุถึง 94 ปี


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ