saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชน

ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

วันนี้ ( 6 ก.ย. ) ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำภาคการศึกษา 2563  เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 26 ทุน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  451,300 บาท โดยมีนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

โดยโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน สำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง  เป็นโครงการหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐฯ โดยได้พิจารณาร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พศ. ๒๕๕๗ ในการนี้ ท่าเรือแหลมฉบังได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของ การศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศต่อไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ