saostar

Banner โฆษณา

สธ ชลบุรี ลุยตรวจร้านขายยา กว่าพันร้าน ให้ผ่าน GPP ลดความแออัดในโรงพยาบาล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจประเมินขายยาแผนปัจจุบัน ตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP) เพื่อพัฒนาร้านยาในจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานคุณภาพ เตรียมพร้อมเข้าสู่หน่วยร่วมบริการกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ ( 24 ต.ค. ) นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ นายกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรมการอาหารและยา (อย.) สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคตะวันออก สมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี สมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี ลงตรวจประเมินร้านขายยาแผนปัจจุบัน ตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน หรือ (GPP) เพื่อพัฒนาร้านยาในจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานคุณภาพเตรียมพร้อมเข้าสู่หน่วยร่วมบริการกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ร้านยาชุมชนอบอุ่น) ช่วยลดความแออัดในโรพยาบาล ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพบว่าจังหวัดชลบุรีมีร้านขายยาจำนวน 1,238 ร้านเป็นอันดับที่สองรองจากกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการตรวจมาตรฐานของสถานที่จำหน่ายยา  อุปกรณ์ในร้าน  บุคลากรที่จำหน่ายยา การควบคุมคุณภาพของยา และการให้บริการทางเภสัชกรรม

นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข มีการออกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาต โดยนำเรื่องการผ่านการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน และประวัติการกระทำผิดตามกำหมายว่าด้วยเรื่องยามาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อต่ออายุใบอนุญาตร้านยาและมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ ที่สอดคล้องและส่งเสริมให้เกิดงานบริการทางเภสัชกรรมที่ดี ซึ่งร้านขายยาทุกร้านจะต้องผ่านหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน หรือ GPP ทุกร้าน หากตรวจสอบแล้วว่าไม่ผ่านก็จะไม่ต่อใบอนุญาตให้กับร้านนั้น ๆ สำหรับร้านขายยาที่เกิดใหม่ทุกร้านจะต้องผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ส่วนร้านขายยาเก่าจะให้เวลาครบรอบใบอนุญาต หากไม่แก้ไขปรับปรุงก็จะไม่ต่อใบอนุญาตให้เช่นกัน

                สำหรับร้านขายยาในจังหวัดชลบุรีมีการพัฒนามาตรฐานร้านให้ผ่าน GPP เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลแล้ว 17 แห่ง มีประชาชนเริ่มมารับยาที่ร้านยาแผนปัจจุบันที่เข้าร่วมดครงการแล้วกว่า 150 รายและมีแนวโน้มว่าจะมีเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังที่มีอาการคงที่ แพทย์วินิจฉัยให้สามารถรับยาได้ที่ร้านยาได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกและคำแนะนำได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น และจะลดความแออัดในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีในอนาคต


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ