saostar

Banner โฆษณา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน ดึงโรงงานปรับตัวสู่เมืองอัจฉริยะ Smart City

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จับมือภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการนิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี-อมตะซิตี้ ระยอง เตรียมพร้อมรับการใช้นวัตกรรมพลังงาน สู่อุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (29 ต.ค.) นางสาวนวลจันทร์  เตชะเสริมสุขกุล  รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงาน การพัฒนานวัตกรรมพลังงานกับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)” ณ ห้องศรีชลวิน โรงแรมพานหินรีเจ้นท์ฯ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยมีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และ ระยอง พร้อมนักวิชาการนำโดย นายอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการนิคมอมตะ ฟาชิริตี้ เซอร์วิส จำกัด นายพงศกร ลิมปกาญจน์เวช ผู้จัดการอาวุโสแผนกพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ดร.ณัฐพล รุ่นประแสง หัวหน้ากลุ่มงานบูรณาการงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายณัฐพล นิมิตรัตนะวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป เข้าร่วมงานในครั้งนี้

นางสาวนวลจันทร์  กล่าวว่า   การพัฒนานวัตกรรมพลังงานกับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)”  เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  เนื่องจากเป็นพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ และเป็นพื้นที่ที่มีการใช้พลังงานที่สูง เพราะมีจำนวนสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก จึงเห็นความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน เพื่อให้การใช้พลังงานของประเทศมีความสมดุล และก่อให้เกิดความมั่นคงของระบบการใช้พลังงาน สามารถพึ่งพาการใช้ทรัพยากรในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สามารถสร้างการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านนายอัครเรศร์  ชูช่วย กล่าวว่า ทางบริษัทฯให้การสอดรับกับกระทรวงพลังงาน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)  เช่น มีโรงงานผลิตไฟฟ้าภายในนิคมฯ และในอนาคตยังมีโครงการ Floating Solar  "โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ" ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ  นอกจากนั้นในเรื่องพลังงานขยะ ก็อยู่ระหว่างทำความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น  เพื่อนำขยะที่เกิดขึ้นภายในนิคมฯ มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยหากโครงการต่างๆเกิดขึ้นก็จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแน่นอน ซึ่งในอนาคตพื้นที่ในอมตะซิตี้ ชลบุรี จะเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) และพร้อมจะนำรูปแบบดังกล่าว ไปพัฒนาในพื้นที่อื่นๆของ นิคมฯอมตะ ทั่วประเทศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) ด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ