saostar

Banner โฆษณา

นักกีฬากว่าพันคนร่วมกิจกรรมดาราสมุทร เดินเพื่อสุขภาพการกุศล ครั้งที่ 12

นักกีฬากว่าพันคนร่วมกิจกรรมครอบครัวดาราสมุทรเดินเพื่อสุขภาพการกุศล  ครั้งที่ 12 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา เพื่อจัดหาทุนสมทบกองทุนครูเกษียณ ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจให้แก่   ครู   และผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียน

วันนี้ ( 17 พ.ย. ) บาทหลวงยอด เสนารักษ์  อุปสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี  ร่วมกับบาทหลวงอนุสรณ์  พงษ์สวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา และนายสมชาย พันนุช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา จัดกิจกรรมครอบครัวดาราสมุทรเดินเพื่อสุขภาพการกุศล  ครั้งที่ 12 ขึ้น เพื่อจัดหาทุนสมทบกองทุนครูเกษียณ ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจให้แก่   ครู   และผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียน โดยมี พลตำรวจโท  เชษฐา  โกมลวรรธนะ  ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับนายนิติ  วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา  นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา และนายอรรถพร  ศรีเหรัญ  ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดกิจกรรในครั้งนี้  ที่ ศาลารวมใจ  โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาโรงเรียนโอกาสครบ 83 ปี เพื่อจัดหาทุนสมทบกองทุนครูเกษียณ ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจให้แก่   ครู   และผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียน  จัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  ครู  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน  ในการบริหารแบบมีส่วนร่วม และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราสมุทรให้ นักเรียน  ครู   ผู้ปกครอง  และชุมชนได้รับทราบ โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง และครู เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1 พันคน


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ