saostar

Banner โฆษณา

นิคมแหลมฉบัง" ร่วมกับ "กัสโก้" จัดกิจกรรมสีสันสิ่งแวดล้อม

 นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการสีสันสิ่งแวดล้อม "เรียนรู้ รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งเเวดล้อม กับกัสโก้" โดยมีนางสาวพิลาวรรณ อ่อนรั่ว ผู้จัดการกัสโก้หน่วยงานแหลมฉบัง กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ​  ที่โรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 สำหรับโครงการสีสันสิ่งแวดล้อมนี้ จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2548 โดยได้รับความร่วมมือจาสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ในการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อต้องการให้ทุกภาคส่วนได้รู้จักและเข้าใจ ในระบบการจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างกัสโก้ ผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ อันเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน อะไรวันนี้ได้การนำเยาวชน ชุมชนและสถานประกอบการเยี่ยมชมขั้นตอนการบริหารจัดการระบบน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำรีไซเคิล การแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการบริหารจัดการน้ำของแต่ละภาคส่วน และกิจกรรม workshop ในการมีส่วนร่วมโรงเรียน โรงงาน ชุมชน ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด หรือกัสโก้ เป็นหนึ่งในบริษัทของ เอสเอ็นกรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรในประเทศไทย และอาเซียน โดยกัสโก้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ กลับเยาวชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของกัสโก้
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ