saostar

Banner โฆษณา

ราชมงคลตะวันออก ฯแถลงจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ แนวคิด เกษตรดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ แถลงจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  1- 9 ธันวาคม  2562  ภายใต้แนวความคิด เกษตรดิจิทัล เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการจัดการศึกษาการบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่สังคม

วันนี้ ( 22 พ.ย. ) นายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ แถลงจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  1- 9 ธันวาคม  2562  ภายใต้แนวความคิด เกษตรดิจิทัลเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการจัดการศึกษาการบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่สังคม โดยมี นายสมเจตนื เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานอาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

                นายศิริชัย สมแสน เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้พัฒนาให้งานนี้  เป็นที่จัดแสดงความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ  เทคโนโลยีทางการเกษตร  รวมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  วิทยาการที่ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในภาคตะวันออก ภายใต้แนวความคิด เกษตรดิจิทัลเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการจัดการศึกษา เผยแพร่กิจกรรมการบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่สังคม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการประกอบการและการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์อย่างดียิ่ง นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

                มีการส่งเสริมการจัดงานวิชาการเกษตรสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านวิชาการและงานวิจัยทางด้านเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม โดยได้มอบนโยบายและประสานความร่วมมือทุกหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอเป็นส่วนหนึ่งในการการช่วยเสริมสร้าง ผลักดัน ยกระดับเกษตรกรรมไทยให้ทันสมัย ด้านเกษตรดิจิทัล  ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการยกระดับประชากรไทยและพัฒนาให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบาย EEC และยุค Thailand 4.0

กิจกรรมในงานประกอบด้วย  การฝึกอบรมความรู้และทักษะเรื่องต่าง ๆ  การจัดประกวดสัตว์เลี้ยง การประกวดไม้ดอก-ไม้ประดับ  การจัดนิทรรศการแนะแนวและเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งการจัดบริการทางวิชาการแก่ประชาชน  การออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา  ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ