saostar

Banner โฆษณา

องค์การสวนสัตว์จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าลด ละ เลิกใช้พลาสติก โฟม

องค์การสวนสัตว์ ชูกระแสอนุรักษ์สัตว์ป่ามอบนโยบายสวนสัตว์ทั่วประทศ จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่า หวังกระตุ้นให้ หยุดกิน หยุดล่า หยุดค้า หยุดทารุณกรรมสัตว์ป่า และร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้พลาสติก โฟม ในสวนสัตว์ "Zoo Say No"

วันนี้ ( 18 ธ.ค. ) นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายอภิเดช สิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจฯ และนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว  ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่ชาติ ที่จะมีขึ้น ในทุกวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี  ซึ่งองค์การสวนสัตว์จะจัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่า ในสวนสัตว์ทั่วประเทศ หวังชูกระแสสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้ประชาชน หยุดกิน หยุดล่า หยุดค้า หยุดทารุณกรรม และหยุดทำลายถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า รวมทั้งร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้พลาสติก โฟม ในสวนสัตว์ "Zoo Say No") ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

สำหรับในปีนี้  องค์การสวนสัตว์ โดยสวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่ง คือ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี และ สวนสัตว์ขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดงานตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

นายอภิเดช สิงหเสนี  กล่าวว่า การจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2562 ในครั้งนี้ หวังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่า และร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเห็นถึงความสำคัญของสัตว์ป่าที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่มีผลกระทบกับชุมชน และร่วมกันหยุดกิน หยุดล่า หยุดค้า หยุดทารุณกรรม และหยุดทำลายถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าทุกชนิด โดยขอให้ประชาชนทุกคนหันมาร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างจริงจัง อันจะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ ความสมดุลกับธรรมชาติในระบบนิเวศสืบต่อไป

สำหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมดังกล่าว องค์การสวนสัตว์ ได้มอบนโยบายให้สวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสำคัญทางด้านธรรมชาติและสัตว์ปา และร่วมกันรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้พลาสติก โฟม ในสวนสัตว์ "Zo Say No" โดยแต่ละสวนสัตว์ได้จัดเตรียมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคมเป็นต้นไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ