saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองศรีราชาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดยการมอบทุนการศึกษา มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่มีความสามารถ และมอบของขวัญให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนเปิดซุ้มแจกของรางวัลให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย

ที่  สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี นายธานี  รัตนานนท์นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 โดยเทศบาลเมืองศรีราชา ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นศรีราชา จึงได้จัดงานวันเด็กขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการปลูกฝังทัศนคติค่านิยมที่ดีต่อเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้เสริมสร้างปัญญา เป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ดีต่อเด็กที่มาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีของเด็กที่มีต่อผู้ใหญ่ ส่งผลให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

  สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนการแสดงของตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา เล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัล การสาธิตการป้องกันภัย กิจกรรมส่งเสริมความรู้จากหน่วยงานต่างๆ  และมีการมอบของขวัญ การเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ฟรีตลอดงานซึ่งได้รับความร่วมมือ จากบริษัท ห้างร้าน และกลุ่มองค์กรต่างๆ เข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมากข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ