saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบังจัดโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

นครแหลมฉบังจัดโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

วันนี้ ( 11 ม.ค. ) นายก จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตอีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เห็นคุณค่าของตนเอง รู้จักพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตระหนักถึงการอยู่ในระเบียบวินัย สิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เกิดความภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ มอบทุนการศึกษา จับสลากของขวัญ เล่นเกมชิงรางวัลตามซุ้มนิทรรศการต่างๆ ซึ่งมีเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๘,๐๐๐ คน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ