saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลตำบลบางพระ ฝึกอาชีพให้กับชุมชน สอนทำกุ๋ยช่าย

เทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ทำขนมกุ๋ยช่าย เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถพึ่งตนเองได้

นายสมเจตน์ เกตุวัตถา   นายกเทศมนตรีตำบลบางพระเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ทำขนมกุ๋ยช่าย เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยมีกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางพระ เป็นผู้จัดโครงการ โดยมี นายศุภชัย  ชุติอังก์นุรักษ์ (กู๋เล็ก) เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมอาชีพ  ถ่ายทอดประสบการณ์กว่า 10 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน เป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลบางพระ ดังนั้นการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปสู่สินค้า OTOP ต่อไป

การจัดโครงการแบ่งเป็น 2 วัน คือ วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 จัดโครงการให้กับชุมชนท้ายบ้าน ชุมชนบางพระน่าอยู่ ชุมชนพร้อมใจ ชุมชนท่าตาลักษณ์ ชุมชนวัดหลวงบางพระ

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 จัดโครงการให้กับชุมชนคอเขาพัฒนา ชุมชนบ้านนาพุ ชุมชนทิวสนพัฒนา ชุมชนชาวเขื่อนพัฒนา ชุมชนตลาดบน


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ