saostar

Banner โฆษณา

รพ สมเด็จ มอบทุนการศึกษา ให้เด็กยากจนและเด็กดาวน์ซินโดรม

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มอบทุนการศึกษาเด็กดี จำนวน 67 ทุน ให้เด็กยากจนและเด็กดาวน์ซินโดรม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และวันเด็ก สร้างขวัญและกำลังใจ ในการดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วย เลขาธิการ สภากาชาดไทย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณศรีราชา เป็นประธานเปิด โครงการวันปีใหม่มอบทุนการศึกษาเด็กดี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติที่ใกล้จะมาถึง  โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของอาสาสมัครในโครงการและเด็กดาวน์ซินโดรมที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ  ศรีราชา รวมทั้งเป็นเด็กยากจน จำนวน 67 ทุน ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศูนย์มิตรภาพบำบัด อาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี

เนื่องจากการศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาบุคคลยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ แต่เนื่องด้วยอุปสรรคทางการศึกษาของเด็ก คือการขาดทุนทรัพย์ จึงทำให้เด็กขาดโอกาส  ดังนั้นเพื่อให้เด็กและครอบครัวได้มีโอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพ  และได้รับโอกาสการศึกษาต่อ  ทีมบุคลากรผู้ดูแลร่วมกับชมรมอาสาสมัครน้ำใจสมเด็จ  จึงจัดกิจกรรมระดมทุนและความร่วมมือในการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ที่สนใจจะช่วยเหลือบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการดำเนินชีวิตในสังคม รวมถึงเป็น การกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทสำคัญของตน  โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป จึงมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นมา


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ