saostar

Banner โฆษณา

สุดยอด 6 ตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL ภาคกลางและภาคตะวันออก

ได้แล้ว !!! 6 เยาวชนตัวแทนการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  เป็นประธานเปิด

นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  เป็นประธานเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมี นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีราชา กล่าวต้อนรับ ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

            การประกวดในปีนี้มีเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดจากจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก มีจำนวนถึง ๑๓๘ คน ซึ่งเป็นโอกาสดี ให้กับผู้เข้าประกวด ได้ปลุกพลัง สร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ โดยกำหนดคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ต้องเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE มีจิตอาสา มีบุคลิกภาพดีมีความสามารถพิเศษ และที่สำคัญคือมีผลการเรียนดี ตามนิยามการเป็นคนเก่งและดี ซึ่งการประกวด แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

            ผลการประกวดในครั้งนี้ ฝ่ายชาย จำนวน 3 คน ได้แก่ TI(ทีไอ)105 นายวีรชาติ  สมภักดี น้องหมีพูห์ จากโรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสะแก้ว อายุ 15 ปี และได้จับหมายเลข TI ประจำตัวใหม่ได้ TI 12 , TI(ทีไอ)179 นายวิศิษฎ์  คุ้มนาน น้องเพชร จากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี อายุ 17 ปี และได้จับหมายเลข TI ประจำตัวใหม่ได้ TI 34 และ TI(ทีไอ)003 นายณภรกชมน(ณะ-ภะ-รก-ชะ-มน)  สอนภาเมือง น้องโรม จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี อายุ 17 ปี และได้จับหมายเลข TI ประจำตัวใหม่ได้ TI 28 ส่วนฝ่ายหญิง จำนวน 3 คน ได้แก่ TI(ทีไอ)114 นางสาวภานุสรณ์  ลิ้มวัฒนวงศา น้องโบว์ จากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี อายุ 16 ปี และได้จับหมายเลข TI ประจำตัวใหม่ได้ TI 11, TI(ทีไอ)030 นางสาวปานฟ้า  ต้นสมบูรณ์ น้องปาน จากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี อายุ 17 ปี และได้จับหมายเลข TI ประจำตัวใหม่ได้ TI 15 และ TI(ทีไอ)176 นางสาวสาริศา  อักษรศิริ น้องกรั๊นจ์ จากโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ 17 ปี และได้จับหมายเลข TI ประจำตัวใหม่ได้ TI 24

 ซึ่งผู้เข้าประกวดทั้ง 6 คน ที่ได้เป็นตัวแทนในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในครั้งนี้ จะได้เข้าไปประกวดในระดับประเทศต่อไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ