saostar

Banner โฆษณา

นายกฯบางพระห่วงสุขภาพทีมงานจัดโครงการเดินวิ่งขึ้นเขาฉลาก 6 เดือน

นายกเทศมนตรีตำบลบางพระเปิดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานได้ออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งขึ้นเขาฉลากตามโครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลบางพระ จ.ชลบุรี

วันนี้ ( 12 ก.พ. ) กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางพระ จ.ชลบุรี จัดโครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดิน-วิ่ง ขึ้นเขาฉลาก) โดยมี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล มีความสนใจในการออกกำลังกาย  หันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง สร้างความรักและสามัคคีภายในหน่วยงาน ที่บริเวณทางขึ้น เขาฉลาก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2563  โดยจะให้ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่เดินออกกำลังกายขึ้นเขาฉลาก อาทิตย์ละ 2 วัน คือวันพุธ และวันพฤหัสบดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่ มาทำการวัดส่วนสูง รอบเอว ตรวจวัดความดัน วัดค่าดัชนีมวลกาย ของผู้มาร่วมออกกำลังกาย และในทุกๆสิ้นเดือน จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจร่างกาย วัด สัดส่วนต่างๆ ดัชนีมวลกาย ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เห็นผลของการออกกำลังกายอย่างไร ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดในการพัฒนาตนเองด้านสุขภาพ ที่ทางเทศบาลตำบลบางพระได้จัดทำขึ้น

และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ ได้เตรียมรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ร่วมกิจกรรมที่มาร่วมกิจกรรมโดยการเช็คอินกับเจ้าหน้าที่บนจุดเช็คอินบริเวณกลางเส้นทางและยอดเขาฉลากได้มากที่สุดอีกด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ