saostar

Banner โฆษณา

จังหวัดชลบุรี จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับอำเภอศรีราชา และเทศบาลตำบลบางพระ  จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563 เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน

วันนี้ ( 19 ก.พ.) จังหวัดชลบุรี ร่วมกับอำเภอศรีราชา และเทศบาลตำบลบางพระ  จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563 โดยมีนายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางพระ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ปกครองท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม  ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล ได้กำหนดภารกิจหลายประการให้กระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การสร้างความสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ภัยธรรมชาติ ที่ดิน หนี้สิน สินค้า การเกษตรราคาตกต่ำ การแก้ไขปัญหาความยากจน การว่างงาน ปัญหาสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กระทรวงมหาดไทย จึงมอบนโยบายสำคัญประการหนึ่งคือ การจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้บริการประชาชน และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเป็นผลในทางปฏิบัติ จังหวัดชลบุรีจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ กับประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่/ชุมชน ในภาพร่วมต่อไปในอนาคต
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ