saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพชุมชนรอบท่าเรือ จัดตรวจสุขภาพประจำปี

ท่าเรือแหลมฉบัง สนับสนุนงบประมาณ 5 แสนบาท  จัดโครงการห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพชุมชน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับประชาชนภายในชุมชนรอบท่าเรือต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จำนวน 110 คน

นางสิริมา กีรตยาคม  ผู้อำนวยการสำนักบริหาร สนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เผยว่า การท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการดำเนินโครงการกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  และดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านความรับผิดต่อสังคม และการสร้างคุณค่าร่วม ของท่าเรือแหลมฉบัง  โดยให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาสภากาชาดไทยเป็นผู้ดำเนินการ ตรวจสุขภาพให้กับ 39 ชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 110 คน ในวันที่  3 ก.พ. ระหว่างเวลา 08.00-14.00 น. และวันที่ 17 ก.พ. 63 ระหว่างเวลา 9.00 น- 16.00 น. และวันที่ 18 ก.พ. ระหว่างเวลา 13.00 -16.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาสภากาชาดไทย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

สำหรับประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการฯนั้น เป็นเงินห้าแสนบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมี วิสัยทัศน์ ม่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกด้วยการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตาม "ค่านิยมที่ว่า ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการด้วยใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมร่วมมือเพื่อองค์กร โดยได้ดำเนินโครงตรวจสุขภาพประจำปีให้กับชุมชนรอบท่าเรือต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันแล้ว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ