saostar

Banner โฆษณา

อัสสัมชัญศรีราชา แข่งเดิน วิ่งการกุศล Home Running Day ครั้งที่ 3

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล  “Home Running Day”  ครั้งที่ 3  เพื่อ หารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปีของโรงเรียน

      ที่  สนามหญ้าเทียมอุดมประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ภราดาดร วีรยุทธ  บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประธานในพิธีเปิด  การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล  “Home Running Day”  ครั้งที่ 3 โดยมี มาสเตอร์เชิดชัย  ยังให้ผล  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ประธานจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “Home Running Day” ครั้งที่ 3ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อ หารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และจัดเป็นประเพณีสืบต่อไป ซึ่งในปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสสถาปนาครบรอบ 75 ปีด้วย โดยใช้ เส้นทางการเดิน ภายในบริเวณโรงเรียน และบริเวณค่ายลูกเสือลูโดวีโก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ในครั้งนี้ จำนวนมากกว่า 1,000 คน

                ซึ่งรางวัลชนะเลิศในประเภทต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้  ชนะเลิศ นักเรียนม.ปลาย ชาย  ได้แก่ นายอิสรชัยชาญ  นันทรักษา รองชนะเลิศอันดับ1 นายนรบดินทร์  ด้วงสงค์ รองชนะเลิศอันดับ2 นายจอมพล  โรจนเกียรติกำจร

รางวัลชนะเลิศ นักเรียนม.ต้นชาย ได้แก่ นายพชร สกุลยา  รองชนะเลิศอันดับ1 นายชาณสิทธ์  เจริญภูวดล รองชนะเลิศอันดับ2  นายนาราภัทร สอั้ง

                รางวัลชนะเลิศ นักเรียนหญิง ได้แก่ นางสาวภัทริยา บุญอารีย์  รองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวรุจิลาภา อรุณวิภาสรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวกัญญรัตน์ สืบสิงห์

รางวัลชนะเลิศรุ่นประชาชนทั่วไปชาย ได้แก่  นายจีรศักดิ์  บำรุง  รองชนะเลิศอันดับ1 นายวัลลภ  ศรีจันทร์แจ้ง รองชนะเลิศอันดับ2 นายอาณัติ  จึงสงวนสิทธิ์


ชนะเลิศรุ่นประชาชนทั่วไปหญิง ได้แก่ นางสาวปิ่นปินัทธ์  ทวีทรัพย์เพิ่มพูน  รองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวเพ็ชร์ทิวา  กังวานวิทย์  และรองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวชัชรา  จันทรประไพวัลย์ 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ