saostar

Banner โฆษณา

รองผู้ว่าชลฯติดตามโครงการ 1อำเภอ 1 อปท.ถนนปลอดภัย นครแหลมฉบัง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  และลงพื้นที่ตรวจติดตามผลดำเนินงานโครงการ 1อำเภอ 1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1ถนนปลอดภัย

ที่ ห้องประชุม ชั้น 4 เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานประชุมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  และลงพื้นที่ตรวจติดตามผลดำเนินงานโครงการ 1อำเภอ 1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1ถนนปลอดภัย ในพื้นที่ อำเภอศรีราชา โดยมีนายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีราชา ให้การต้อนรับ และรายงานเกี่ยวกับพื้นที่ในเขตอำเภอศรีราชา

           จังหวัดชลบุรีได้จัดทำโครงการ 1 อำเภอ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้อำเภอคัดเลือกถนนด้านความปลอดภัย 1 เส้นทาง พร้อมแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดเลือกถนนดังกล่าวประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 1 เส้นทาง และจังหวัดชลบุรีได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและรับผิดชอบการดำเนินการป้องกัน แก้ไข และลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการกำกับ ติดตาม แนะนำ การแก้ไขจุดเสียง จุดอันตราย จุดตัดทางรถไฟ ปรับแผนการปฏิบัติการดำเนินการป้องกันแก้ไขลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางบกและทางน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ นั้น เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลงตามนโยบายรัฐบาล  เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีเส้นทางสัญจรที่ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  เพื่อให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนมีความตระหนัก มีจิตสำนึก มีวินัยด้านการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น

             โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา) และคณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการ ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของแต่ละอำเภอพร้อมให้คำแนะนำ การแก้ปัญหา การจัดสรรงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าชุดทำงาน พร้อมทั้งรับฟังสรุปผลการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ พื้นที่อำเภอศรีราชา       


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ